සාමාජික ආයතන

මුදල් මණ්ඩලය - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව


~ බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු ~

 • එච් ඩී එෆ් සී බැංකුව
 • ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව
 • ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව
 • ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව
 • සණස සංවර්ධන බැංකුව
 • රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව

~ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු ~

 • අමානා බැංකුව
 • ලංකා බැංකුව
 • කාගිල්ස් බැංකුව
 • බෑංක් ඔෆ් චියිනා කොළඹ ශාඛාව
 • සිටි බැංකුව
 • කොමර්ෂල් බැංකුව (ශ්‍රී ලංකාව)
 • ඩොයිෂ් බැංකුව
 • ඩී එෆ් සී සී බැංකුව
 • හබීබ් බැංකුව
 • හැටන් නැෂනල් බැංකුව
 • එච් එස් බී සී බැංකුව
 • ඉන්දියානු බැංකුව
 • ඉන්දියන් ඔවර්සියස් බැංකුව
 • එම් සී බී බැංකුව
 • ජාතික සංවර්ධන බැංකුව
 • නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව
 • පෑන් ඒෂියා බෑංකින් කෝපරේෂන්
 • මහජන බැංකුව
 • පබ්ලික් බැංකුව
 • සම්පත් බැංකුව
 • සෙලාන් බැංකුව
 • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව
 • ස්ටේට් බෑංක් ඔෆ් ඉන්දියා
 • යුනියන් බැංකුව (කොළඹ)

~ බලපත්‍රලාභී මුල්‍ය සමාගම් ~

 • අබාන්ස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • එලයන්ස් ෆිනෑන්ස් සමාගම පීඑල්සී
 • ඒ එම් ඩබ් කැපිටල් ලීසිං පීඑල්සී
 • ඒෂියා ඇසෙට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • ඇසෝසියෙට් මෝටර් ෆිනෑන්ස් සමාගම පීඑල්සී
 • බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • සී බී සී ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගම පීඑල්සී
 • සිටිසන් ඩිවෙලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • ඩයලොග් ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • ෆින්ට්‍රෙක්ස් ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • එච් එන් බී ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • අයිඩියල් ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • එල් බී ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • ලංකා ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • එල් ඕ එල් සී ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • එල් ඕ එල් සී ඩිවෙලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • මර්කන්ටයිල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • මර්චන්ට් බෑංක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • මල්ටි ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • නේෂන්ස් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • ප්‍රයිම් ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • රිචර්ඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • සර්වෝදය ඩිවෙලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් සමාගම
 • සෙංකඩගල ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • සියපත ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලංකා) පීඑල්සී
 • සිංහපුත්‍ර ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
 • යූ බී ෆිනෑන්ස් කොම්පැනි ලිමිටඩ්
 • වැලිබල් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

~ ලියාපදිංචි ලීසිං සමාගම් ~

 • ඇසෙට්ලයින් ලීසිං සමාගම
 • කෝපරේටිව් ලිසිං සමාගම
 • එස් එම් බී ලීසිං පීඑල්සී
 • යුනිසන්ස් කැපිටල් ලීසිං පීඑල්සී

~ අනෙකුත් ණයදෙන ආයතන ~

 • මර්කන්ටයිල් මර්චන්ට් බැංකුව
 • ජාතික සංවර්ධන භාරකාර අරමුදල (ඇපකාර සමාඟම)
 • ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව