සම්බන්ධ වීමට
ශ්‍රී ලංකාවේ ණය තොරතුරු කාර්යාංශය
අංක 201, ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, කොළඹ 02, ශ්‍රී ලංකාව
අප හා සම්බන්ධ වන්න