පරිපාලන ව්‍යුහය

ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යංශයේ පරිපාලන කටයුතු 1990 අංක 18 දරණ ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යංශ පනතෙහි 5)1 විධි විධානය යටතේ පත්කරනු ලබන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් මගින් සිදුකෙරේ. 28.09.2022 වන දින වන විට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්ගේ තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

Mr. A.A.M. Thassim

Chairman

Mrs. R Rukshana S de Silva Jayatillake

Director

Mr. W P Russel Fonseka

Director – Credit Information Bureau of Sri Lanka

Mr. Clive Fonseka

Chief Executive Officer/General Manager – People’s Bank

Mr. Sanath Manatunge

Managing Director/Chief Executive Officer - Commercial Bank of Ceylon PLC

Mr. D. P. N. Rodrigo

Director

Mr. Ananda Seneviratne

Managing Director (Executive Director)

Mr.Nihal Weerapana

Chief Recovery Officer - LOLC Finance PLC

Mr. Pushpike Jayasundera

Director/General Manager