தொடர்பு கொள்ள
இலங்கை கொடுகடன் தகவல் பணியகம்
எண் 201, சர் ஜேம்ஸ் பீரிஸ் மாவத்தை, கொழும்பு 02, இலங்கை
எம்மைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்