பணியக நிர்வாகம்

இலங்கையின் கடன் தகவல் பணியகத்தின் மேலாண்மை மற்றும் அலுவல்கள், சட்டத்தின் பிரிவு 5.1 இன் படி இயக்குநர்கள் குழுவுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. வாரிய உறுப்பினர்கள் 28.09.2022 இல்.

Mr. A.A.M. Thassim

Chairman

Mrs. R Rukshana S de Silva Jayatillake

Director

Mr. W P Russel Fonseka

Director – Credit Information Bureau of Sri Lanka

Mr. Clive Fonseka

Chief Executive Officer/General Manager – People’s Bank

Mr. Sanath Manatunge

Managing Director/Chief Executive Officer - Commercial Bank of Ceylon PLC

Mr. D. P. N. Rodrigo

Director

Mr. Ananda Seneviratne

Managing Director (Executive Director)

Mr.Nihal Weerapana

Chief Recovery Officer - LOLC Finance PLC

Mr. Pushpike Jayasundera

Director/General Manager