உறுப்பினர் நிறுவனங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய சபை (பங்குதார நிறுவனம்)

உரிமம் பெற்ற விசேட வங்கிகள்

 • இலங்கை வீடமைப்பு அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத்தாபன வங்கி
 • தேசிய சேமிப்பு வங்கி
 • பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி
 • இலங்கை சேமிப்பு வங்கி லிமிடெட்
 • அபிவிருத்தி வங்கி பிஎல்சி
 • அரச ஈட்டு முதலீட்டு வங்கி

உரிமம் பெற்ற வணிக வங்கிகள்

 • அமானா வங்கி பிஎல்சி
 • இலங்கை வங்கி
 • பாங்க் ஒவ் சைனா லிமிடெட் கொழும்பு கிளை
 • காா்கில்ஸ் பாங்க் லிமிடெட்
 • சிற்றி பாங்க், என். ஏ.
 • கொமா்ஷல் பாங்க் ஒவ் சிலோன் பிஎல்சி
 • டொயிஷ் பாங்க் ஏஜி
 • டிஎவ்சிசி பாங்க் பிஎல்சி
 • ஹபீப் பாங்க் லிமிடெட்
 • அட்டன் நஷனல் வங்கி
 • ஹாங்காங் மற்றும் ஷாங்காய் பேங்கிங் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்
 • இந்தியன் வங்கி
 • இந்தியன் ஓவசிஸ் வங்கி
 • எம்சிபி பாங்க் லிமிடெட்
 • நஷனல் டெவலப்மன்ட் பாங்க் பிஎல்சி
 • நேஷன் ரஸ்ட் பாங்க் பிஎல்சி
 • பான் ஏசியா பாங்கிங் கோப்பரேசன் பிஎல்சி
 • மக்கள் வங்கி
 • பப்பிளிக் பாங்க் பேர்க்காட்
 • சம்பத் வங்கி பிஎல்சி
 • செலான் வங்கி பிஎல்சி
 • சான்டற் சாட்டற் பாங்க்
 • ஸ்டேட் பாங்க் ஒப் இந்தியா
 • யுனியன் பாங்க ஒப் கொழும்பு பிஎல்சி

யுனியன் பாங்க ஒப் கொழும்பு பிஎல்சி

 • அபான்ஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • அலியான்ஸ் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
 • ஏஎம்டபிள்யு கப்பிட்டல் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • ஏசியா அசெற் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • அசோசியேற்றட் மோட்டர் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
 • பிம்புத் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • சிபிசி பினான்ஸ் லிமிடெட்
 • சென்றல் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
 • சிற்றிசன்ஸ் டெவலப்மென்ட் பிசினஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • கொமர்ஷல் கிறெடிற் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • கொமர்ஷல் லீசிங்க் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • டயலொக் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • பின்ரெக்ஸ் பினான்ஸ் லிமிடெட்
 • எச்என்பீ பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • ஐடியல் பினான்ஸ் லிமிடெட்
 • கன்றிச் பினான்ஸ் லிமிடெட்
 • எல் பீ பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • லங்கா கிறடிற் அன்ட பிஸ்னஸ் பினான்ஸ் லிமிடெட்
 • எல்ஓஎல்சி டெவலப்மன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • எல்ஓஎல்சி பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • மேர்கன்டைல் இன்வெஸ்ட்மென்ஸ் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • மேர்ச்சன்ட் பாங்க் ஒவ் சிறிலங்கா அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • மல்ரி பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • நேஷன்ஸ் லங்கா பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • ஒரியன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • பீப்பிள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • பீப்பிள்ஸ் மேச்சன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • றிச்சேர்ட் பீரிஸ் பினான்ஸ் லிமிடெட்
 • சர்வோதய டெவலப்மென்ட் பினான்ஸ் கம்பனி லிமிடெட்
 • செங்கடகல பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • சிங்கர் பினான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி
 • சிங்கபுத்ர பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • சியபத பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • சொவ்ற்லொஜிக் பினான்ஸ் பிஎல்சி
 • யூ பீ பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
 • வலிபெல் பினான்ஸ் பிஎல்சி

உரிமம் பெற்ற குத்தகை நிறுவனங்கள்

 • அசட்லைன் லிசிங் கம்பனி லிமிடெட்
 • கோப்பரேட்டிவ் லிசிங் கம்பனி லிமிடெட்
 • எஸ்எம்பீ லிசிங் பிஎல்சி
 • யூனிசன்ஸ் கேபிடல் லீசிங் லிமிடெட்

ஏனைய கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள்

 • மேர்கன்டைல் மேர்ச்சன்ட் பாங்க் லிமிடெட்
 • தேசிய அபிவிருத்தி நம்பிக்கை நிதியம் (உத்தரவாதத்தால் வரையறுக்கப்பட்டது). .
 • இலங்கை ஏற்றுமதி கடன் காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனம்